شاعرانه های نا تمام زتدگی ساز

کیستی که من اینگونه به اعتماد

نام خود را

با تو می گویم

نان شادی ام را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم و

بر زانوی تو اینچنین به خواب می روم

کیستی که من این گونه به جد

در دیار رویاهای خویش با تو

درنگ می کنم!

- احمد شاملو

---------------------------------------------------

ساقه ی علفی

کنار ساقه ی علفی

در علفزاری انبوه

در باد خم می شویم

به سمت دیگری

و دیگری

به سمت دیگری

و دیگری

به سمت دیگری

و دیگری...

- شهاب مقربین

 

/ 0 نظر / 16 بازدید