اسفند 92

آنقدر آینه و شیشه
اطرافمان را گرفته
که دیگر در صورت هم نگاه نمی کنیم
کافی ست دستمالی برداری
به شیشه ها بکشی
تا اندوهم را واضح تر ببینی.

- رضا ثروتی

/ 0 نظر / 11 بازدید